Seskoky

Vytisknout
Kategorie: SPV
Zveřejněno čtvrtek 12. duben 2012 15:47 Napsal Správce

SPV a parautismus


Jak jsem se stal paragnem

Petr Mal

Pokud jsem n?kdy d?ve slyel slovo parautista, vybavila se mi akort tak filmov scna ze SNP nebo z Heydrichidy. O tom, e budu n?kdy stt sm v otev?ench dve?ch letcho letadla d?v??ujce tomu chumlu hadr? na zdech, se mi nikdy ani nesnilo. Tak bych to asi nikdy nebyl uskute?nil, kdybych v ivot? nepoznalParda znmho parautistickho maniaka.

Vechno za?alo docela nevinn? jednou podzimn vychzkou v p?taosmdestm. Parda a m? v??n milence, doprovzel tehdy i Jirka Martinec, znm sp jako Sedmilh?. Za?al pracovat coby vychovatel na dv?m internt?, a tak se pot?eboval pochlubit svmi nejnov?jmi dojmy. Mimo jin tak tm, e Svazarm u nich provd nbor mladch parautist?. Pard ihned zav?t?il a od t chvle bylo na n?m vid?t, e jeho jedinm p?nm je, aby Jirka alespo? jednou za ivot mluvil pravdu. Toto p?n bylo spln?no a jet? tho roku se spolu s Jirkou zapojil do vcviku. Ji? po ?ase odpadl, nebo? n?kter svalov vlkna z?ejm? nesnesla pohled na trenar.Pardsi vak zdrn? odskkal, stal se aktivnm ?lenem Svazarmu a brzy rozjel slibnou kariru instruktora para-vcviku.

B?hem mho ro?nho pobytu na vojn? stihl vykolit n?kolik svch letohradskch p?tel, v?etn? Jry, sgry i sv budouc manelky. Nebylo tedy divu, e coby Pardovo druh j, jsem se brzy po nvratu z pakrny stal jeho adeptem. Jet? se mi ani mozek nesta?il odzelenit a u jsem radostn? metal parakotouly, pokouel se n?jak inteligentn? sbalit tu obrovskou zelenou hromadu silonu a ??r a naden? se vrhal z t?ch nejvych m?stk?, e mi v kloubech prat?lo. Studoval jsem piln? co d?lat, kdy se neotev?e padk, jak p?istt na st?ee a nenapchnout se p?itom na antny, kterak se vyhnou zprava letcmu troubovi jako j, pro? nemt d?vod k optimismu, kdy pod sebou msto slben louky uvidm hladinu p?ehrady a jak pod?kovat Pnubohu za p?zniv vtr a kad v?as objeven sloup elektrickho veden.

Vyvrcholenm vech p?prav byly seskoky z trenaru. Zdola to byla docela oby?ejn v?i?ka, avak naho?e budila dojem zcela opa?n. P?edstava, e se budu muset vrhnout do t desetimetrov hloubky, abych byl vzp?t po vskoku na fleku zaraen, m? moc nenadchla. Ale to u m? Pard navlkal do postroj?. Jak to ?est jt prvn. V?dom si krut lo?sk Jrovy nehody, pe?liv? jsem upravil psy v oblasti rozkroku. Bu? klidnej, tady se ti nem?e nic stt uji?oval m? Pard. Hlavn? po?tej nahlas do t?. Sko?!a tak jsem sko?il. Jednadvacet, dvaadvacet, prsk. V p?t vte?in? jsem visel s prokousnutm jazykem a s hubou plnou krve se snail pochopit, co to ten mameluk dole na m? houk. Pot co jsem p?edvedl n?kolik simulovanch kon?, jsem byl kone?n? sput?n dol? na hromadu psku a u nastupovala dal ob??. Pepek Gbris. Ten p?i zaraen v pdu provedl tak efektn p?emet, e se vem p?tomnm zato?ila hlava.

A pak se za?al nebezpe?n? blit den D, onen dubnov ptek roku 1988. Jeho hlavnmi p?znaky byly no?n m?ry, ?m dl zelen?j matka a Pardova nedo?kav tv?. P?i uvoln?n ze koly jsem byl pan ?editelkou jemn? upozorn?n, a? na sebe dvm pozor, nebo? suplovn chemie by mohlo kolegynm ?init obte. Vidouce navc skleslou matku, pochopil jsem, pro? se nesmm zabt.

Cesta do Novho M?sta na Metuj na korb? nkla?ku prob?hla v pohod?. Hned po p?jezdu na letit? vichni vyfasovali padky a za?ali balit. Vichni, krom? m?. Kdy jsem kone?n? obdrel ten sv?j, byla skoro tma. P?i baterce se mi ho pokouel sbalit jeden prot?el paragn, znm sebevrah Zden?k Dvo?k. Nebylo mi do smchu, zvlt? po t, co nad tm?? sbalenm padkem ve tm? prohlsil: Chlapi, tady to smrd pr?serem. Dobalme to radi na barku. M?l jsem tedy v noci o ?em p?emlet.

Rno bylo p?ekrsn. V est hodin jsem si oblkl kanady a na povel inspektora Hladka naden? vyrazil na p?espoln b?h spojen s rozcvi?kou. Snad to bylo ve slep d?v??e, e kdy budu d?lat jakoukoli kravinu, na jakou si vzpomene, ur?it? se mi nic nestane. Odskkali jsme si naposledy m?stky, dovolili Hladkovi, aby s nmi prkrt pratil o zem a vyrazilo se na plochu. Tam u vzorn? upravench padk? jsme ?ekali, a naroluje Andula. Brzo p?isup?la. Po t co bylo prvn drustvo zkontrolovno, za?ali jeho ?lenov nastupovat. Letadlo se rozjelo - a zastavilo. Pr zvada. Take dal ?ekn a napnn nerv?. Zvada asi byla v?t, jeliko a odpoledne p?ilet?la odkudsi jin An?a, aby to za tu na nemocnou odpracovala. Start prvn vrky nov?k? se vyda?il. Letadlo se pomalu dokrbalo do pot?ebnch 700-800m, zpomalilo obrtky motoru a za?alo vyplivovat prvn nov?ky. Pokud vm, v rmci bezpe?nosti by to m?lo bt na jeden nlet tak 3-4 kusy. Zde se jich vak plcalo hnedle sedm. Parde, pro? jich tam je najednou tolik?. et?me palivo, odv?til Pard, ale tm se netrap. Do letadla nastupuji asi ve druh vrce. Bohuel s nikm znmm. A t?ch je tu dost. Alena Hrdinov, Ivan Kudrna, Ladk a Martin Majvaldovi, Oleg Dvo?k, Jarda Vtek a dal. Pard d?l vem jet? snmek p?i nstupu do letadla, inspektor si ns rozsazuje a piloti p?idvaj ot?ky motoru. Jedem ?m dl rychleji, ot?esy trupu sl. Poslednm dotykem zem? vak rychle miz. Krajina za oknkem se za?n propadat, pod nmi se objevuje t?pytiv hladina Rozkoe.

V padesti metrech nm Hladk p?ipn karabiny. Pozoruji kolemsedc tv?e pod p?ilbami. Zaryt pohledy do podlahy, ob?as nucen sm?v coby dokonal ukzka lidsk p?etv?ky. Strach se d t?ko zakrt. Pokud se jet? n?kdo n?co pokus prohodit, stejn? to nen slyet. Hluk a p?ilba to nedovol. Tady je u te? kad sm se sebou. Nep?jemn tlaky v trobch, zpocen studen ruce k?e?ovit? drc seda?ku, jsou jen malou ukzkou duevnch pochod?. Hotov rj pro psychologa. Jedin pocit bezpe? mi dv snad jenom to kvantum v?c, kter mm na sob? navle?ench a p?ipevn?nch. Hladk si spokojen? vis na drtech a pohledem krveznivho tygra si vechny vychutnv. Obzor je naprosto otev?en, zem? pod nmi tm?? stoj. V 500 m inspektor otevr dve?e letadla. V letadle se narz rozsvt a celm trupem zavane studen nep?jemn vtr. Po lehkm plcnut do p?ilby, znamenajc te? p?jde ty, se neochotn? zvedaj prvn ob?ti. Kr?ej zvolna ke sv?tlmu otvoru v n?m se postupn? ztrcej. Letadlo opakuje okruh a ubr plyn. Kone?n? p?ichz ?ada na m?. Vstvajc ze seda?ky, provm asi nejv?t nap?t. Jde se zt?ka, nohy necht?j poslouchat. Pravou rukou si vedu karabinu. Postava p?ede mnou miz ve sv?tle a j se ocitm na jejm p?vodnm mst?. B?h s tebou, prav mal npis nade dve?mi. Jak se mi te? ta trojka ze zkouky z ateizmu hod. Zk?iuji ruce na prsou a ?ekm na pokyn vysazova?e. Jsem nhle klidn a vyrovnan, soust?edm se na vechny kony, kter musm bezprost?edn? vykonat. Vnmm u jen tu obrovskou propast pod sebou. Po lehkm pobdnut vykro?uji do prostoru. Vrtulov proud se mnou smkne jako s loutkou a ocitm se narz v pln? jinm sv?t?. Vude sv?tlo, nekone?n prostor kolem a bosk ticho. Letmm pohledem kontroluji vrchlk a za?nm si vychutnvat momenty sv prvn vzdun turistiky. Jsem pln? ommen, p?ipadm si jako ?erstv? vyoran my. Kolem mne se otevraj dal padky znamenajc ukon?en tohoto vsadku. Od rodn hroudy m? d?l asi 700 m vky. Nikdy nem?ly podrky mch bot k zemi tak daleko. Z t vky se mi naskt asn pohled. M?sta, vesnice, silnice, pole, p?ehrada ve mm jako na dlani.

Ve, jenom plochu letit? s tm kruhovm pskovm dosko?it?m, do kterho bych se rd trefil. P?ek?enm popruh? tedy provdm zkladn orientaci. Trochu to trv, shora je p?eci jen vechno jin, ale za chvli objevuji letit? a zapla?pnb?h i tu p?tikorunu z psku, kterou bych si rd vyhradil pro p?istn. Je to zvltn, ale ono je p?eci jenom lep p?istt do psku, ne sebou plcnout do ztvrdlch traktorovch kolej. K tomu je ale v mm p?pad? nutn obrat o 180 stup??. Te? se uka osmaedestko. Do hje, kde jsou kol?ky, ta jasn? ?erven d?vka. mtrm po popruzch .ale nic. Polv m? horko, zvlt?, kdy vidm ostatn padky sm??ujc nad letit?. Na rozdl od nich, mastm p?mo nad jezero. e by prvn dubnov koupel? Pro? zrovna m?j padk m bt bez kolk? a ostatn je maj? Nhle jsem osvcen. Zkoum sthnout chlopn? na popruzch a ejhle. Jsou tady. Oba dva. Jeden z nich rzn? stahuji k pasu.

Psychicky se p?ipravuji na ?znou zat?ku, ale vsledkem je neuv??iteln? ln reakce padku. Velmi neochotn? se mi pod?izuje a jen zvolna se ot?. P?ede mnou se nachz ken letitn plocha. Vidm, e z pskov p?tikoruny se mezitm stal po?dn kol?, ovem ?dn? vzdlen. I jako laikovi mi dochz, e dilema doletm ?i nedoletm je vy?een. Psek z bot si bohuel, vyklepvat nebudu. Naposledy se rozhlm po krajin?. Vidm p?istvajc letadlo a zborcen vrchlky prvnch dopadlch parautist?. Jak rd bych si naho?e pobyl, ale gravitace je neprosn. Horizont se za?n zvedat ?m dl rychleji. Natahuji krk p?es zlon padk ve snaze zjistit, kam to se mnou vlastn? prat. Oranit? mm nat?st za sebou to je pravda, ale dob?e ujed?n tvrd letitn plocha slibuje mmu t?lu tak po?dn ot?es. K?e?ovit? svrm popruhy nad hlavou. Jsem u opravdu nzko. Zem? se ke mn? bl takovou rychlost, e za?nm pochybovat, zda mm v?bec v po?dku padk. Rozliuji kad detail pod sebou. Hlavn? nohy k sob?! U si nep?ipadm jako mdlov bublina plujc vzduchem, ale jako po?dn balvan. Strach z dopadu kadm okamikem roste. A u je to tady. Posledn metry, tajm dech uch! P?istvm. To byla pecka. A ten parakotoul! Kdyby to tak vid?l Pard. Pomalu vstvm ze zem? a nemohu v??it tomu, e jsem cel. Vt?zoslavn? se rozhlm kolem a celho m? napl?uje krsn a opojn pocit. Ani nevnmm, kdy p?ibh Pard s fo?kem. Beru padk do nru?e, vyrm ke kruhu, abych nepropsl druh seskok.

Ucelen p?ehled seskok? padkem jednotlivch ?len? SPV k 31. prosinci 2008

Pard- Pard 151sportovn vcvik, instruktor III. t?dy OVP 68, k?dlo ( L-60S Brigadr,

AN-2,AN-12Ukrajina, MI-8 ), Jra 6 ZV OVP 68, k?dlo( AN-2, L-60S Brigadr ), Uri 4 ZV k?dlo ( L-60S Brigadr ), Mare?ek 3ZV- k?dlo ( L-60S Brigadr ),Pt 3ZV k?dlo ( L-60S Brigadr ), Steve 3ZV- OVP 68 ( AN-2 ), P.K. 3ZV OVP 68 (AN-2 ), Ladk M. 3ZV OVP 68( AN-2 ), Martin M. 3ZV-OVP 68 ( AN-2 ), Zadek 3ZV - k?dlo ( L-60S Brigadr ), Luky 3ZV k?dlo ( L-60S Brigadr ), Pep?ek V. 3?,Standa 0, ?estn ?len Roman S. 3ZV - k?dlo ( L-60S Brigadr ), Kate?ina . 3ZV - k?dlo a tandem 4000 m ( L-60S Brigadr, L-400 Turbolet ), ?ekatel Jirka H. 0, ne?len Milo . 3ZV - k?dlo ( L-60S Brigadr ), ne?len Vojta . 3ZV - k?dlo ( L-60S Brigadr ), Jana B. tandem 4000 m (L-410 Turbolet), Dana H. tandem 4000 m (L-410 Turbolet).


Přidejte svůj komentář

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptEmailImageHyperlinkOrdered listUnordered listQuoteCodeHyperlink to the Article by its id
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Váš email:
Titulek:
Komentář:
 
Anti-spam: complete the task
Copyright 2011 Spolek přátel vzduchoplavby. SPV - Seskoky. Vzduch je naše moře!
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free